ਦਿਲ ਨੂੰ ਝਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੀਡਿਉ ਨੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ