ਇਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ