ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਯੋ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ॥ Someone worshipped stone and placed it on his head. Someone hung the phallus (lingam) from his neck. ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ਕੋਉ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ॥ Some fool worships the idols and someone goes to worship the dead. ਪਾਇ ਪਰੋ […]

What did Guru Gobind Singh Ji say about Idol Worship?

ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਯੋ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ॥
Someone worshipped stone and placed it on his head. Someone hung the phallus (lingam) from his neck.

What did Guru Gobind Singh Ji say about Idol Worship?

ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ਕੋਉ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ॥
Some fool worships the idols and someone goes to worship the dead.

What did Guru Gobind Singh Ji say about Idol Worship?

ਪਾਇ ਪਰੋ ਪਰਮੇਸਰ ਕੇ ਜੜ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਹੀ ॥੯੯॥
O fool! Fall at the feet of Lord-God, the Lord is not within the stone-idols.99.

What did Guru Gobind Singh Ji say about Idol Worship?

ਤੇ ਭੀ ਬਸਿ ਮਮਤਾ ਹੁਇ ਗਏ ॥ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਏ ॥੧੩॥
They also were overpowered by `mineness` and exhibited the Lord in statues.13.

What did Guru Gobind Singh Ji say about Idol Worship?

ਪਾਹਨ ਪੁਜੈ ਹੈ ਏਕ ਨ ਧਿਐ ਹੈ ਮਤ ਕੇ ਅਧਕ ਅਧੇਰਾ ॥ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੁ ਤਜਿ ਹੈ ਬਿਖ ਕਹੁ ਭਜਿ ਹੈ ਸਾਝਹਿ ਕਹਹਿ ਸਵੈਰਾ ॥
Worshipping the stones, they will not meditate on the one Lord; there will be prevalent the darkness of many sects; they will desire for poison, leaving the embrosia, they will name the evening time as early-morn;

What did Guru Gobind Singh Ji say about Idol Worship?

ਤਾਸ ਕਿਉ ਨ ਪਛਾਨਹੀ ਜੋ ਹੋਹਿ ਹੈ ਅਬ ਹੈ ॥ਨਿਹਫਲ ਕਾਹੇ ਭਜਤ ਪਾਹਨ ਤੋਹਿ ਕਛੁ ਫਲਿ ਦੈ ॥
Why do you not pray to Him, who will be there in future and who is there in the present? You are worshipping the stones uselessly; what will you gain by that worship?

What did Guru Gobind Singh Ji say about Idol Worship?

ਅੱਛਤ ਧੂਪ ਦੀਪ ਅਰਪਤ ਹੈ ਪਾਹਨ ਕਛੂ ਨ ਖੈ ਹੈ ॥
Rice, incense and lamps are offered, but the stones do not eat anything,