ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ 2016-17

ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਵੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ 2016-17