ਬੀਬੀਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ| ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਬਰ ਤੇ| ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਬਵ