ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ