ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕਨੱਡ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਪੀ ਡਬਲਊਿ ਡੀ ਨੂੰ ਦੱਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਸਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਰਿ ‘ਚ ਇਕੱਲਆਿਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੱਢਆਿ ਮਾਰਚ ਪਟਆਿਲਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ : ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਜੰਿਮਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ […]

ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ
ਕਨੱਡ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਪੀ ਡਬਲਊਿ ਡੀ ਨੂੰ ਦੱਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਸਿ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਰਿ ‘ਚ ਇਕੱਲਆਿਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੱਢਆਿ ਮਾਰਚ
ਪਟਆਿਲਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ : ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਜੰਿਮਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨੱਡ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹੱਿਸੇ ਆ ਗਆਿ ਹੈ ਜਸਿਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਚਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਖੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਖਿਣ ਵਰੁੱਧ ਪੀ ਡਬਲਊਿ ਡੀ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਵਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਸਿ ਦੇ ਕੇ ਤੰਿਨ ਮਹੀਨਆਿਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਖਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਆਿ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗਡ਼• ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਚਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ। ਪੰਡਤਿਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਖਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਚਿ ਪੀ ਡਬਲਊਿ ਡੀ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਆਿਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਆਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ।।ਦੀ ਤਖਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰਿ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਿ ਪੀ ਡਬਲਊਿ ਡੀ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੁਮਾ ਇਹ ਨੋਟਸਿ ਸੌਂਪਆਿ।
ਪ੍ਰੋ। ਪੰਡਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਇਹ ਪੱਤਰ ਨੁਮਾ ਨੋਟਸਿ ਤੰਿਨ ਮਹੀਨਆਿਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਭਾਗ ਨੇ ਤੰਿਨ ਮਹੀਨਆਿਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਚਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 54 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਖਾਉਂਦਆਿਂ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਹੰਿਦੀ ਪਹਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕ ਿ1963 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕ ਿਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਖਿਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕ ਿਪੰਜਾਬ ਵਚਿ ਤਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੰਿਦੀ ਵਚਿ ਲਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ। ਪੰਡਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕ ਿਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਖਿ ਦੱਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕ ਿਮੂਲ ਰੂਪ ਵਚਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਹਣਿ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ। ਪੰਡਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਬਿ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਬਿ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੰਨਡ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚਿ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪ੍ਰੋ। ਪੰਡਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਪਟਆਿਲਾ ਵਚਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਚਿ ਇਕੱਲਆਿਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
—————————— —————-
“Prof Panditrao Dharenavar issues legal notice to PWD Department for not writing Punjabi on top of the highway sign boards in Punjab”
Prof Panditrao Dharenavar, who has learned Punjabi so well to pen down 12 books in Punjabi has issued legal notice to PWD Department for not writing Punjabi on top of the highway sign boards in Punjab. He has submitted notice to the department and has given three months time to correct all boards otherwise he will approach Honorable Punjab and Haryana High Court. He has referred the 1963 Official language Act in which it is mandatory write local language on top of the Public sign board. It is has been observed that recently many Highway boards have been put on Punjabi Highways in which Punjabi is written below and Hindi on top and English in middle.
Panditrao, who is originally from Karnataka has been trying to uplift the position of Punjabi language not only in Punjab but also in Chandigarh. Panditrao who is assistant Professor in government college of Chandihgarh has also translated Sri Jap Ji Saheb, Sri Sukhamni Saheb and Zafaranama into his mother language Kannada.