ਇਹ ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂਹੀ ਮਿਆਂ ਮੀਰ ਅਸਾਂ ਕੌਤਕ ਨਹੀ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ Mian Mir, the Muslim saint of Lahore, also went and contributed his sympathetic tears. He found Guru Ji’s body […]

ਇਹ ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ
ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਣਾ ਹੈ
ਤਾਂਹੀ ਮਿਆਂ ਮੀਰ ਅਸਾਂ ਕੌਤਕ ਨਹੀ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ

Mian Mir, the Muslim saint of Lahore, also went and contributed his sympathetic tears. He found Guru Ji’s body all blistered and suppurated, and requested his permission to appeal to the Emperor for his release and the punishment of his torturers. Guru Ji requested him to cast his eyes towards the heavens.

On doing so, Mian Mir saw angels begging Guru Jis permission to destroy the wicked and the proud. Mian Mir on beholding this supernatural vision asked Guru Ji, why when he possessed supernatural power, he consented to endure suffering at the hands of such vile sinners.

Guru Ji replied, ‘I bear all this torture to set an example to the teachers of the true name, that they may not lose patience or rail at God in affliction. The true test of faith is in the hour of misery. Without examples to guide them ordinary persons’ minds quail in the midst of suffering. In the second place, if he who possesseth power within him defend not his religion by the open profession thereof, the man who possesses no such power when put to the torture abjure his faith. The sin will light on the head of him who has the power but does not show it; and god will deem him an enemy of religion. In the third place, the body is naturally subjected to woe and weal, but not the spirit. The body is perishable, the soul is imperishable. To set aside by the exercise of supernatural power the law of nature which applies to all things perishable. and thereby to, engender pride in the heart, would be supreme folly.’

Dhan Sri Guru Arjan Dev Ji!

Dhan Sikhi! Dhan Khalsa!

~ Source: Sikh Awareness Society